Privacy policy

Het doel van deze policy is om aan te geven op welke manier ons bedrijf uw persoonsgegevens verzamelt, gebruikt en beschermt in het kader van het gebruik dat u van deze website maakt. Dit gebruik geschiedt in overeenstemming met de toepasselijke wetten en regels, met inbegrip van de Belgische wet van 8 december 1992 tot bescherming van de persoonlijke levenssfeer ten opzichte van de verwerking van persoonsgegevens (Privacywet) en Europese Verordening 2016/679 van het Europees Parlement en de Raad van 27 april 2016 betreffende de bescherming van natuurlijke personen in verband met de verwerking van persoonsgegevens en betreffende het vrije verkeer van die gegevens (Algemene Verordening Gegevensbescherming – AVG), die van toepassing wordt op 25 mei 2018.

1.             Wie verwerkt uw gegevens?

De verantwoordelijke voor de verwerking van de persoonsgegevens die op u betrekking hebben en zoals die op deze website worden verzameld, is het bedrijf Tuf Tuf nv, Heirbaan 274, 9200 Dendermonde, hierna "ons bedrijf" of "wij" genoemd.

2.             Welke types informatie verzamelen wij?

Wij verzamelen hoofdzakelijk Aanpassen indien het bedrijf ook informatie verzamelt die de gebruiker niet specifiek verstrekt wanneer hij gebruikmaakt van de website (bijv. toestel gebruikt om de website te raadplegen of lokalisatiegegevens). de informatie en gegevens die u ons verstrekt wanneer u gebruikmaakt van onze website en onze diensten, o.a. wanneer u:

Aanpassen naargelang van de functionaliteiten van de betrokken website.

·         een gebruikersaccount aanmaakt

·         ons contactformulier gebruikt

·         aankopen doet in onze e-shop

In sommige gevallen gebruiken wij ook bepaalde gegevens die op u betrekking hebben die ons worden doorgegeven door derden.  Het kan gaan om gegevens ontvangen van derde partijen zoals Google Analytics of met als doel om over meer gegevens te beschikken op basis van gegevens afkomstig van derden..

Meer informatie

Wij verzamelen verschillende types informatie naargelang van de diensten waarvan u gebruikmaakt en het gebruik dat u van deze website maakt.

·         Wanneer u een gebruikersaccount aanmaakt: wij verzamelen de informatie die u verstrekt in het inschrijvingsformulier, waaronder uw naam, voornaam, e-mailadres, postadres, geboortedatum, telefoonnummer.

·         Wanneer u ons contactformulier gebruikt: wij verzamelen de informatie die u verstrekt in het contactformulier, waaronder uw naam, voornaam, aanspreking, e-mailadres, telefoonnummer enz.    

·         Wanneer onze website gebruikmaakt van de Google Analytics-tool: uw activiteit op de website, de duur van uw verbinding enz.

 


 

 

Meer informatie

Ons bedrijf gebruikt geen persoonsgegevens die op u betrekking hebben die zijn verkregen van derden. Die gegevens hebben betrekking op uw persoonlijke voorkeuren en interesses, adresgegevens, identificatiegegevens enz.

3.             Hoe en waarom gebruiken wij uw gegevens?

Ons bedrijf gebruikt uw persoonsgegevens altijd op basis van een van de criteria waarin de wet voorziet met het oog op een geoorloofde verwerking. Uw gegevens worden hoofdzakelijk gebruikt met als doel:

·         u producten/diensten te leveren en die levering te verbeteren.

·         uw ervaring op onze website te verbeteren en eventuele klachten in verband daarmee te behandelen;

·         u getrouwheidsvoordelen aan te bieden;

·         met u te communiceren;

·         onze activiteiten te beheren;

·         onze marketing- en reclamecampagnes te voeren;

·         fraude te voorkomen;

·         de veiligheid van de website te verzekeren;

·         statistische analyses m.b.t. onze klanten uit te voeren;

Meer informatie

Ons bedrijf verzamelt en verwerkt uw gegevens altijd op een wettelijke manier. Die verwerking heeft de volgende doelstellingen:

·         de door u gevraagde diensten leveren en verbeteren;

·         uw ervaring op onze website verbeteren;

·         u getrouwheidsvoordelen aanbieden;

·         met u communiceren;

·         onze activiteiten beheren;

·         onze marketing- en reclamecampagnes voeren;

·         fraude voorkomen;

·         de veiligheid van de website verzekeren;


 

 

4.             Hoe en met wie wordt die informatie gedeeld?

Kies de passende optie.

Ons bedrijf deelt uw gegevens niet met derden.

 

Meer informatie

Ons bedrijf deelt uw gegevens niet met derden.

Ons bedrijf is echter wel verplicht om uw persoonsgegevens mee te delen wanneer dit opgelegd wordt bij wet, decreet of ordonnantie of nog door een gerechtelijke uitspraak.

In ieder geval verbinden wij ons ertoe om de vertrouwelijkheid van uw gegevens te verzekeren.

5.             Hoe kunt u uw gegevens beheren/krijgt u toegang tot uw gegevens en kunt u ze schrappen?

U hebt het recht om toegang te krijgen tot uw gegevens, het recht om uw gegevens te corrigeren of te laten corrigeren, het recht om uw gegevens te schrappen, het recht om u te verzetten tegen de verwerking van uw gegevens of tegen profilering, het recht om de verwerking van uw gegevens te beperken en het recht op overdraagbaarheid van uw gegevens.

Meer informatie

In overeenstemming met de Privacywet en de Algemene Verordening Gegevensbescherming hebt u het recht om:

·         uw gegevens en de essentiële informatie m.b.t. de verwerking (doeleinden van de verwerking, categorieën van gegevens die worden verwerkt enz.) te raadplegen en er toegang toe te krijgen;

·         te vragen om die gegevens te corrigeren of, indien nodig, te schrappen op de voorwaarden bepaald in artikel 17 van de AVG, en met name wanneer die gegevens niet meer noodzakelijk zijn met het oog op de doeleinden waarvoor ze werden verzameld/verwerkt of wanneer u uw toestemming intrekt;

·         u te verzetten tegen de verwerking van de gegevens die op u betrekking hebben in bepaalde specifieke gevallen zoals beschreven in artikel 21 van de AVG, met inbegrip van verwerking ten behoeve van direct marketing; in dat geval zullen wij uw gegevens niet meer verwerken, tenzij om legitieme en dwingende redenen die zwaarder wegen dan uw belangen en rechten en vrijheden of als de verwerking verband houdt met de instelling, uitoefening of onderbouwing van een rechtsvordering;

·         u te verzetten tegen geautomatiseerde individuele besluitvorming, waaronder profilering, op de voorwaarden bepaald in artikel 22 van de AVG;

·         te vragen om de verwerking te beperken, in bepaalde gevallen zoals uiteengezet in artikel 18 van de AVG en met name wanneer u de juistheid van de gegevens betwist, gedurende een periode die ons de mogelijkheid biedt om de juistheid van die gegevens te controleren; en

·         uw persoonsgegevens te ontvangen in een vorm waardoor ze overdraagbaar zijn, met name om ze over te dragen aan een andere verwerkingsverantwoordelijke, op de voorwaarden bepaald in artikel 20 van de AVG en, indien dit technisch mogelijk is, om te verkrijgen dat de gegevens rechtstreeks van de ene verwerkingsverantwoordelijke aan de andere worden overgedragen.

U kunt die rechten uitoefenen door een schriftelijk verzoek te sturen, hetzij via e-mail naar het adres info@tuftufspeelgoed.be, hetzij per post naar het adres Tuf Tuf nv, Heirbaan 274, 9200 Dendermonde.

Klachten in geval van schending van de toepasselijke Belgische regels betreffende de bescherming van persoonsgegevens op deze website kunnen worden gericht aan de Belgische Commissie voor de bescherming van de persoonlijke levenssfeer op het adres commission@privacycommission.be.

6.             Hoe lang bewaren wij uw informatie?

Uw gegevens worden nooit langer bewaard dan nodig is. De periode tijdens welke uw gegevens worden bewaard, zal in ieder geval nooit langer zijn dan de wettelijke bewaartermijn van boekhoudkundige gegevens.

U kunt ons bovendien altijd vragen om uw gegevens te schrappen. In dit verband verwijzen wij naar punt 5 hiervoor.

7.             Zullen uw gegevens worden overgedragen buiten de Europese Economische Ruimte?

Nee, uw gegevens worden niet overgedragen buiten de Europese Economische Ruimte en worden daar niet bewaard.

Meer informatie

Ons bedrijf bewaart al uw gegevens op servers binnen de Europese Economische Ruimte zodat de bescherming ervan ten volle wordt verzekerd. Uw gegevens worden in geen geval overgedragen aan derden of doorgestuurd naar servers buiten de Europese Economische Ruimte.

8.             Links naar andere websites      en content van derde partijen      

Onze website bevat links naar andere websites, die worden beheerd door andere ondernemingen die niet met ons bedrijf zijn verbonden. Aangezien die websites in principe een eigen vertrouwelijkheidspolicy hebben, bevelen wij u sterk aan om daar kennis van te nemen wanneer u op die websites van derden surft. Wij kunnen niet aansprakelijk worden gesteld voor de gegevensverwerking door die partijen.

Daarnaast verzamelt onze website ook gegevens via derde partijen, zoals Google Analytics. De informatie betreffende de verwerking van die gegevens maakt geen deel uit van deze policy. Wij verwijzen in dit verband dan ook naar de relevante bepalingen van de policy's betreffende de bescherming van persoonsgegevens van die derden. Uw rechten m.b.t. die gegevens moeten ook bij die derden worden uitgeoefend.

9.             Hoe zult u op de hoogte worden gebracht van wijzigingen aan deze vertrouwelijkheidspolicy?

U vindt de datum van de laatste wijziging van deze policy op het einde van deze pagina.

 Meer informatie

Deze vertrouwelijkheidspolicy kan bij gelegenheid worden gewijzigd zonder dat wij u daarvan op voorhand op de hoogte brengen. Wij raden u dan ook aan om deze policy regelmatig te raadplegen.

Opgemaakt 31 oktober 2018.

Product toegevoegd aan verlanglijst
Product toegevoegd aan vergelijking

Wij gebruiken cookies (en daarmee vergelijkbare technieken) om het bezoek en winkelen bij ons voor jou nog makkelijker en persoonlijker te maken. Met deze cookies kunnen wij en derde partijen jouw internetgedrag binnen en mogelijk ook buiten onze website volgen.